Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim KMDHP, Nr. 8, datë 31.10.2016
PËR PËRCAKTIMIN E SHTETEVE ME NIVEL TË MJAFTUESHËM TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE
1. Shtete që kanë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale, janë: a) Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian; b) Shtetet anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane.

Vendim KMDHP, Nr. 4, datë 27.12.2012
PËR PËRCAKTIMIN E RASTEVE PËR PËRJASHTIMET NGA DETYRIMI PËR NJOFTIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE, QË PËRPUNOHEN
Përcaktimin e rasteve, për të cilat njoftimi për përpunimin e të dhënave personale, pranë Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nuk është i nevojshëm, si më poshtë vijon:

Vendim KMDHP, Nr. 3, datë 31.05.2016
PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT
1. Vendosjen në paketat e duhanit të paralajmërimeve për efektet shkatërruese të duhanit në shëndet, jo vetëm përmes teksteve, por edhe përmes një serie fotografish të “Sëmundjeve të tmerrshme”.

Vendim KMDHP, Nr. 3, datë 20.11.2012
PËR PËRCAKTIMIN E SHTETEVE, ME NIVEL TË MJAFTUESHËM TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE
Shtetet që kanë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale, janë:

Vendim KMDHP, Nr. 38, datë 05.08.2013
PËR VEPRIME TË KOMITETIT SHQIPTAR TË BIRËSIMIT, PËRPARA FILLIMIT TË PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE
Në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe qëllimin e këtij udhëzimi, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

Vendim KMDHP, Nr. 2, datë 10.03.2010
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË ADMINISTRIMIT TË REGJISTRIMIT TË TË
Mbajtja dhe ruajtja e të dhënave të bëhet vetëm për një apo disa qëllime të specifikuara, të qarta dhe të ligjshme.

Vendim KMDHP, Nr. 6, datë 05.08.2013
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE
Të përcaktojë kategoritë e të dhënave personale dhe sensitive që përpunon.

Vendim KMDHP, Nr. 1, datë 04.03.2010
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR SIGURIMIN
Marrjen e masave organizative dhe teknike për mbrojtjen e të dhënave personale që përpunoni: Për përmbushjen e këtij detyrimi duhet:


1