Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i KSHNJ, Nr. 25, datë 24.12.2013
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 3, DATË 25.6.2011 TË KOMISIONIT SHTETËROR PËR NDIHMËN JURIDIKE “PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR PËRFITIMIN E
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike nëpërmjet sekretariatit të tij siguron marrjen e dokumenteve të mësipërme për kërkuesit që janë pjesë e grupeve në nevojë.

Vendim i KSHNJ, Nr. 3, datë 25.06.2011
PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR PËRFITIMIN E NDIHMËS JURIDIKE DHE DOKUMENTET QË DUHET T’I BASHKËNGJITEN FORMULARIT TIP TË KËRKESËS
Personat që kërkojnë të përfitojnë ndihmë juridike duhet të paraqesin kërkesë për dhënien e ndihmës juridike. Kërkuesi apo përfaqësuesi i tij, i autorizuar me prokurë që kërkon dhënien e ndihmës juridike në formën e përfaqësimit në gjykatë, për një çështje civile ose administrative, duhet të plotësojë formularin tip të kërkesës:

Vendim i KSHNJ, Nr. 5, datë 25.06.2011
PËR KRITERET E VLERËSIMIT, FORMAT DHE STANDARDET E KONTROLLIT TË CILËSISË NË OFRIMIN E NDIHMËS JURIDIKE
Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i kritereve, standardeve dhe formave për kontrollin e cilësisë në ofrimin e ndihmës juridike parësore dhe dytësore, me qëllim garantimin e standardeve më të larta të profesionalizmit për aksesin real dhe efektiv në drejtësi, sipas ligjit nr.10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.

Vendim i KSHNJ, Nr. 2, datë 25.06.2011
PËR RREGULLAT E CAKTIMIT TË AVOKATËVE, ZYRAVE TË AVOKATISË DHE ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE QË DO TË OFROJNË NDIHMËN JURIDIKE
Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë caktojnë avokatët, zyrat e avokatisë dhe organizatat jofitimprurëse për ofrimin e ndihmës juridike mbi bazën e parimeve të transparencës, konkurrencës së hapur, ofrimit të shërbimit nga më shumë se një subjekt, profesionalizmit dhe mosdiskriminimit.

Vendim i KSHNJ, Nr. 4, datë 25.06.2011
MBI PËRCAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT TË AVOKATËVE QË DO TË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE PARËSORE DHE DYTËSORE
Ky akt rregullon metodën e vlerësimit dhe të përcaktimit të masës së shpërblimit të avokatëve që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore dhe dytësore në fushën civile dhe administrative.

Vendim i KSHNJ, Nr. 1, datë 25.06.2011
PËR PËRPARËSITË NË ÇËSHTJET QË OFROHET NDIHMA JURIDIKE PËR VITIN 2011 DHE 2012
Për ndihmën juridike dytësore, radha e prioriteteve për vitin 2011 dhe 2012 të jetë në rend zbritës si më poshtë: a) çështje gjyqësore me objekt regjistrim lindjeje;


1