Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i GJAA ( Gjykata Administrative e Apelit), Nr. 7, datë 18.06.2014
Vendim i Gjykates Administrative e Apelit, Nr: 7, datë 18.6.2014
-Pranimin e padisë së Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë.


1