Cfare eshte kontabiliteti?
Konceptohet si dicka e nderlidhur dhe ka te beje me shitjen, blerjen, inkasimin dhe te gjitha transaksionet ekonomike te cilat drejperdrejt apo indirekt ndikojne ne ndrrimin e pasqyres financiare.

INFORMACIONI- te cilin e perpunon kontabiliteti eshte jetik per ndermarrjen dhe shoqerine ne teresi.

· Kontabiliteti mbledh, perpunon dhe regjistron informacione kontebel.

· Pergatit pasqyrat financiare.

· Realizon perpunimin e te dhenave te ketij informacioni.

 

DOKUMENT I KONTABILITETIT eshte qe cdo transaksion ekonomik duhet te dokumentohet me ane te nje letre te nenshkruar nga dy palet.

 

Karakteristike e kesaj eshte:

Disa dokumente jane standard (faturat, fletdergesat etj.)

Pjesa tjeter paraqitet si rezultat I pershkrimit te trasaksionit (procesi verbal, Kontratat

Dokumentet e kontabilitetit jane baze per perpilimin e pasqyres financiare.

 

Shpenzimet e zhvlersimit- identifikojn Shumen e vlersuar te aseteve te konsumuara.

Zhvlersimi I grumbullimit eshte nje llogari kundra asetesh I perdorur per te identifikuar Shumen totale te zhvlersimit te regjistruar per asetet e nje kompanie.

 

Raporti I rrjedhes se parase eshte njohja e veprimeve kryesore ne nje periudhe fiskale qe del ne hyrjet dhe daljet e parave te nje kompanie.

 

Formate rrjedhes se paras jane:

Te drejteperdrejt

Jo te drejperdrejt

 

Rrjedha e paras ndahet ne tri seksione;

Operimi,2. Investimi, 3. Financimi.

 

Aktivitetet operuese jane vepimet qe perfshjine blerjen ose prodhimin e mallrave dhe sherbimeve si dhe shitjen dhe shperndarjen e ketyre mallrave.

 

Aktiviteti operues:

Per mallra, per punetor, per qera, per sherbime komunale,per furnizime, per sigurim, per reklam, per interes, per tatim ne te radhura.

 

Aktiviteti investues perfshijne blerjen ose shitjen e aseteve afategjate dhe investimet financiare gjate nje periudhe fiskale.

 

Aktiviteti investues:

Pagat per blerjen e paisjeve, pranimet nga shitja e paisjeve, rrjedha neto e paras nga aktiviteti investues.

 

Aktiviteti financues jane veprimet e kryera ne mes nje kompanie dhe pronarve ose kreditorve te saje.

 

Aktiviteti financiar:

Pranimet nga shitja e aksioneve te zakonshme, pagest e dividentve, pranimet nga kredit e marra, ripagesa

e borgjeve.

Transaksionet ne biznes mund te jene Interne, eksterne

 

DEBIT - KREDIT

Te asetet : debit jane rritje – kredit jane ulje

Te detyrimet dhe ekuiteti I pronarve:

Debit jane ulje – kredit jane rritje

 

Asetet = detyrimet + ekuiteti I pronarve

Asetet, deftesa te pagushme, paisje

Shpenzimet jane ulje te ekuitetit te pronarve dhe kane balance debish

A=asetet, D=detyrimet, E=ekuiteti I pronarve,

KK=kapitali I kontribuar, AM = te hyrat e mbajtura

 

DITARI: paraja debi ndersa kapitali I kontribuar kredi

Debit perhere jane hyrje ne anen e majte

Kredit jane ne anen e djathte

 

DEBITI RRIT ASETET,SHPENZIMET DHE DEVIDENTET

KREDITI RRISIN DETYRIMET, EKUITETIN E PRONARVE DHE TE ARDHURAT

 

DEBITI zvoglon detyrimet, ekuit. e pron.dhe te ardhurat

KERDITI zvoglon asetet, shpenzimet dhe devidenten

 

LLOGARIT E ASETEVE:

Paraja, deftesat e pranueshme, shpenzimet e parapaguara, toka, ndertesat, paisjet, furnizimet e shitjes, furnizimete zyres, llogarit e arktushme, sigurimi I parapaguar.

 

LLOGARIT E DETYRIMEVE:

Pagat e pagueshme,deftesat e pagueshme,te ardhurat e pafituara, detyrimet aktuale, llogarit e pagushme.

 

LLOGARIT E EKUITETIT.

Dividenta, shpenzimet, fitimet e mbajtura, e ardhura, aksionet e zakonshme.

 

EMRI I MIRE- GOOD WELL- eshte nje lloj I vecant I aseteve te luajtshme qe mund te ndodh kur nje kompani e blen nje kompani tjeter

 

FORMIMI- perbehet prej te gjitha elementeve te cilat direkt apo indirekt ndikojne ne formimin e cmimit te prodhimit, cmimin e tregtimit, cmimin e sherbimit, cmimin e lendes se pare, te ardhurat personale,qirat, shpenzime te ndryshme.

 

RAPORTET FINANCIARE- jane format kryesore te perdorura nga organizatat per tu raportuar vendimarresve te jashtem, qellimin kryesor te informacionit kontabel.

 

Raportet financiare jane:

· Nje raport te ardhurash

· Nje bilanc

· Nje raport per rrjedhen e parase

 

Raporti I te ardhurave- raporton te hyrat, shpenzimet dhe te ardhurat neto per nje periudhe fiskale.

 

Fitimi bruto: raporti I te ardhurave raporton fitimin bruto, diferencen midis cmimit te shitjes se mallrave ose sherbimeve te klientit gjajte nje periudhe dhe koston e mallrave ose sherbimeve te shitura.

 

E ardhura operuese: shpenzimet operative jane kostot e burimeve te konsumuara si pjese e veprimeve

operative gjate nje periudhe fiskale dhe ato nuk jane te lidhura drejperdrejt me mallra ose sherbime te

veqanta.

 

E ardhura operative eshte tejkalimi I fitimit bruto mbi shpenzimet operative.

 

E ardhura neto eshte shuma e fitimit te nxjerre nga nje kompani gjate nje periudhe fiskale.

 

Fitimi per aksion edhte nje mase e ecurise se fitimeve te seciles pjese te aksionit te zakonshem gjate nje

periudhe fiskale.

 

Aksioni I zakonshem eshte kapitali qe deklaron te drejten kryesore te pronsis ten je corporate.

 

Bilanci raporton bilancin e llogarive te aseteve, detyrimev dhe te ekuitetit te pronarit per nje kompani ne fund ten je periudhe fiskale.

 

Kjo lidhje ASETE=DERYRIME + EKUITETIN E PRONARVE

eshte thelbsore per ekuacionin e pronaeve

 

Asetet- asetet e tanishme jane para ose burime te tjera qe menaxhimi pret te kembehen ne para osekonsumohen gjate vitit tjeter fiscal.

 

Asetet likuide- jane ato burime qe mund te kembehen me para ne nje periudhe relativisht te shkurte kohe,zakonisht me pak se 3 muaj.

 

Detyrimet jane borgje kreditorve jashte kompanise

 

Detyrimet- zakonisht detyrimet ndahen ne detyrime te tanishme dhe afategjate.

Detyrimet e tanishme jane ato detyrime qe menaxhuesit presin ti plotsejne gjate vitit tjeter fiskal.

Detyrimet afatgjate jane ato detyrime te cilat nuk klasifikohen si detyrime te tanishme.

Pronat dhe paisjet- te quajtura shpeshe asete fikse jane asete afategjate, asete te paluajtshme.

Kompania eshte ne rritje nese rrjedha e paras jane positive, investive jane negative, financiare positive.

Kompania eshte prosporuese kur rrjedha e paras operative jane positive, investive, financiare negative

Kompania ballafaqofet me problem paraja operative jane positive/negative, investive positive, financiare

negative.

 

Hyrjet mbyllse- regjistrimet mbyllese behen ne fund te periudhes kontabel.

 

Regjistrimet mbyllese

 

Se pari ato sherbejne per mbylljen e llogarive te shpenzimeve dhe te ardhurave, sepse ato jane llogarite qejapin informacion vetem per nje periudhe te caktuar kontabel.

 

Se dyti regjistrimet e mbylljes kane per qellim permbledhjen e shpenzimeve dhe te ardhurave dhenxerrjen e rezulltatit financiar.

 

Aktiviteti Operues

- te paguara per punonjesit

- te paguara per shpenzimet komunale

- te paguara per furnizimet

- te paguara per inventarin

- per sigurim

- per reklama

- per interes

- per tatim neto e ardhura

- per qira

 

Aktiviteti Investues

- te paguara per ndertesat

- te marra nga shitja e tokes

- pagesat per blerjen e paisjeve

- pranimet nga shitja e paisjeve

 

Aktiviteti Financues

- te paguara per devidentet

- te marra nga shitja e kapitalit

- te paguara per borgjin e bankes(kredit)

- pranimet nga shitja e aksioneve

- ripagesa e borgjeve

 

Aktiviteti Operues: ( te hyrat – shpenzimet = fitimi

Aktiviteti Investues: ( asetet = detyrimet + ekuiteti i pronarve

Aktiviteti Financues: ( asetete = detyrimet + ekuiteti i pronarve

 

Shpenzimet e ulin ekuitetein e pron. regjistrohen si debi

Te hyrat rrisin ekuitetin e pron. regjistrohen si kredi

 

Asetet - Burimet Detyrimiet +ekuiteti i pronarve

Debi ---- Kredi Debi -------------------- Kredi

Rritje---- Ulje Ulje duke perfshir      Rritje duke perfshir

                                   shpenzimet      shpenzimet

 

- Asetet, paisjet jane debi

- Detyeimet,ekui. Pron. jane kredi

- Deftesa te pagueshme jane kredi

- Shpenzimet jan ulje te ekui.pron. jane debi

- Llogarit e detyrimeve kane bilanc kredish

- Te hyrat e ekui.pron.jane kredi

 

Paraja debitohet kur jane rritur asetet

Kapitali i kontribuar debitohet pasi ekui.pron.eshte rritur

Blerja rrit paisjet, e ul paran dhe rrit deftesat e pagueshme.

 

- Debit rrisin asetet, shpenzimet dhe dividentet

- Kredit rrisin detyrimet, ekuitetin e pronareve dhe te ardhurat

- Krediti zvoglon asetet, shpenzimet dhe dividentet

- Debiti zvoglon detyrimet, ekuitetin e pronareve dhe te ardhurat

 

KONTRIBUTI I PRONARVE: per nje biznes bashke me fitimin qe mbahen ne biznes njihet si ekuititet I pronarit.

 

SHUMA E PARAVE te dhena borxh eshte principali I nje hua dhe  INTERESI eshte kostoja e marrjes hua dhe ju paguhet kreditoreve si shtese e ripagimit te principalit.

 

LLOGARIJA eshte nje regjistrim I ngritjeve dhe rrenieve ne Shumen monetare te shoqeruar me nje burim ose veprimtari specifike. .

 

TRANSAKSINET E KONTABIBILITETI jane pershkrime te veprimtarive te biznesit qe maten vlerat monetare nacionale dhe rregjishtrohen ne llogari.

 

TE GATSHME konsiderohen burimet financiare ne formen e monedhave, kartmonedhave, depozitave bankare dhe investimeve afatshkurtra te cilat mund te kthehen lehtesisht ne monedha dhe qe mund te perdoren per te paguar detyrimet ne kompani.

 

KAPITALI I KONTRIBUAR eshte llogaria e pasurise se pronareve e cila identifikon sasine e kontribuar ne kompani nga pronaret e saj.

 

DEFTESA E PAGUSHME paraqet llogari detyrimesh e perdorur per te identifikuar shuma qe nje kompani u detyrohet kreditoreve me te cilet eshte nenshkruar marreveshja formale.

 

RAPORTI FINANCIAR jane ato qe permbledhin rezultatet e veprimeve kontabel  te nje kompanie per nje periudhe fiskale.

 

FLETA E BILANCIT identifikon aktivet e kompanise dhe paraqet permbledhje te ekuacionit kontabel e cila duhet te barazoje totalin e aktiveve me totalin e detyrimeve dhe ekuititetin e pronareve.

 

RAPORTI I RRJEDHJES SE PARASE raporton ngjarjet qe kane ndikuar mbi llogarite e parave te kompanise gjate nje periudhe fiskale .

 

RAPORTI I TE ARDHURAVE raporton te hyrat dhe shpezimet per periudhen fiskale sin je menyre per te percaktuar se si po ecen kompania per krijimin e fitimit.

 

DEBITE JANE RRITJE e elementeve ne te majte (aktivet) te ekuacionit kontabel dhe ulje te elementeve ne te djathte (detyrimet dhe ekuititeti I pronareve).

 

KREDIT JANE ULJE ne te majte (aktiveve) te ekuacionit kontabel dhe rritje te elementeve ne te djathte, meqenese shpezimet ulin ekuititetin e pronareve. Ato jane regjistruar si debi, meqenese te hyrat e rrisin ate regjistrohen si kredi.

 

Eshte theksuar se ditari sherben sin je regjister ndermjetes I veprimeve ekonomike. Per kete arsye veprimet ekonomike te regjistruar ne ditar duhet te transferohen me pas ne llogarite e Librit te Madh. Ky veprim quhet Bartje.

 

LLOGARITE E ARKETUESHME jane llogari te aktiveve kur mallrat shiten ne kredi. Ajo paraqet Shumen qe klienti I detyrohet kompanise.

 

Te hyrat e pafituara jane nje llogari detyrimi qe rezulton kur nje kompani merr para nga nje konsumator per mallrat dhe sherbimet qe do jepen ne te ardhmen.

 

SHPENZIMET RRJEDHESE rezultojne kur shpenzimet njihen para pageses se parave ndersa shpenzimet e shtyra rezultojne kur shpenzimet njihen pas pagimit te parave.

 

LLOGARIA E PAGUESHME eshte nje llogari huaje qe identifikon nje detyrim per t’ua paguar furnizuesve ne nje te ardhme te afert.

 

 

Ushtrime ne kontabilitet

 

1) Jane dhene llogarti e bilanceve.

Te gjendet shuma e llogarive qe mungojn


 Ushtrimi 1

 


2) Eshte bler nje mjet kryesor me vler prej 250 $.

Te gjendet regjistrimi i sakte duke rrumbullaksuar numrin rendor.


Ushtrimi 23) Eshte dhene pa kompensim nje mjet transportues ku vlera furnizuese e te cilit eshte 3,200 $, korigjimi i vleres 900.
Te gjendet regjistrimi i sakt duke rrumbullaksuar numrin rendor:


Ushtrimi 3

Ushtrimi 3 (1)4) Kompania ka ne dispozicion informasionin e me poshtem per rrjedhen e parase gjate muajit Qershor.


Ushtrimi 4(1)


Paraqitni ne rubrikat perkatse shumat e rrjedhes se parave per:


Ushtrimi 4(2)5) Per secilen nga llogarit e bilancit ne vijim percaktoni se cilit grup te llogarive i takojn. Perdorni shkurtesat AT - per te treguar asetet e tanishme, AAGJ - per asetet afatgjata, AT - per asetet tjera, EP – per ekuitetin e pronarve, DT- per detyrimet e tanishme dhe DAGJper detyrimet afatgjata.

 

Ushtrimi 5

>
Shfleto artikuj te tjere per: ASETE KONTABILITET
Postuar nga: aleda
ikub #:
1007170101