Autoshkolle(Teori):Rregullat e Përgjithshme të pjesmarrësve në Komunikacion
Autoshkolle(Teori):Rregullat e Përgjithshme të pjesmarrësve në Komunikacion

Ligji i bazave të sigurisë të trafikut rrugor i obligon të gjithë pjesëmarrësit e trafikut që të veprojnë në përputhje me dispozitat (rregullat ) e trafikut dhe të shenjave të trafikut që janë të vendosura në rrugë, dhe shenjave, urdhëresave që japin personat e autorizuar.

 

 

 

Të gjithë pjesëmarrësit në trafik janë të detyruar që të ndërtojnë raporte humane, në atë mënyrë që të mbrojnë jetën dhe shëndetin e të gjithë pjesëmarrësve në trafik e në veqanti të fëmijëve, invalidve dhe këmbësorëve.


 

            1.Përkufizimet e nocioneve të përdorura në këtë ligjë nënkuptojnë:

78).Ndalja
– nënkupton çdo ndërprerje të lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta,pos ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni.

79).Parkimi – nënëkupton çdo nderprerje të levizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta pos ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullorës më të cilat rregullohet komunikacioni.

3.1.Përkufizimet e nocioneve të përdorura në këtë ligjë nënkuptojnë:
 

 

 RREGULLi DHE SiGURiA NË RRUGË

17.1Shoferi gjatë ngasjes së mjetit duhet të mbaj me vete dokumentet si vijon:
         - Patent Shoferin 
       - Lejen e Komunikacionit,   
       - Autorizimin nëse nuk është pronar i mjetit,nëse përdoret si mjet komercial (taksi,auto-shkollë,ose të ngjashme),  
       - Polisën e Sigurimit,                                                                                                                            - Çertifikata e kualifikimit për raste të veçanta duke përfshirë licencën për shoferë instruktor,çertifikatën e ADR ose çertifikata të tjera të përcaktuara me ligj,
       - Çertifikatën vlefshme shëndetësore,kur me ligj parashikohet posedimi i saj.

 

 

198.1.Nëse personi i cili bartet në mjetë nuk i përdorë rripin e siguris,përgjegjësia bie mbi shoferin e mjetit,me perjashtim nëse personi i cili bartët në mjetë është i moshës madhore.

Detyrimi për të përdorur rripin e siguris nuk zbatohet për:   

Personi që posedon me çertifikatë mjekësore që vërteton kundër-indikacione për përdorimin e rripave të sigurisë,
   
Gruan shtatëzënë,kur shtatëzënia shihet,
   
instruktor-Shoferin apo egzaminerin gjatë aftësimit apo egzaminimit,
   
Policin apo personelin tjetër të autorizuar gjatë transportit të personave të arrestuar

 

Personat për sigurimin e personave zyrtar (trup-rojet)

Personelin e shërbimit mjekësor gjatë ndihmës së parë dhe aktivitetet emergjente,
Rojën që është duke bartur një shumë të konsiderueshme të parave të gatëshme,
Personin e sëmurë apo të marrë që të bartet në lesë apo ulësve të invalidëve
Në mjetin e paisur me rripa të siguris, fëmija i moshes deri 12 vjeqar


Në këtë foto është paraqitur një udhëkryç ku përparësia është e rregulluar me rregulla të përgjithshme të

komunikacionit (krahut të djathtë)në këtë rast përparsia e kalimit është rënditur sipas numrave 1-2, 3-4, dhe 5

 

Po ashtu edhe në këtë udhëkryç përparësia e kalimit ështe rregulluar me rregulla të përgjithëshme të komunikacionit ku së pari përparsin e kalimit e ka Tranvaji me nr 1, pastaj vetura me nr 2 dhe 3.

 

 

Kujdes ndaj automjeteve në të
   cilat bëhet transportimi publik i   
 udhëtarëve në vendbanim !!!
 
 

 

Në këtë foto është paraqitur mjetit që bënë transportimin publik të udhëtarve,pasi tij gjindet vetura e zezë anshakalimi i këti mjeti bëhet në këtë mënyrë sikurse po vepron vetura zezë

 

Nëse para jush gjendet mjeti që bënë transportimin publik të udhëtarve sinjalizon me shenjen treguese qe ka ndermend të inkuadrohet në rrugë atëher jen të obliguar që të ndaleni për t'ia munësuar inkuadrimin në rrugë

 

Nëse hasni në këtë llojë të situates si në foto kur tranvaji është i ndalur ne vend qëndrimin ku hyjn dhe dalin udhëtaret atëher jeni të obligaur që të ndaleni dhe t'ju japni përparësi kalimi këmbësorve

 

Tabela e cila është e vednosur në autobus tregon se bënë transportimin e fëmijëve dhe kjo tabel duhet të bendoset max 80cm nga fundi i rrotes së mjetit si në foto

 

Në këtë situatë është paraqitur rruga automobilistike me dy shirita qarkullues dhe para jush qëndron mjeti i cili e bënë transportimin e fëmijëve, në këtë situat ju jeni të obliguar të ndaleni deri sa të vazhdoi lëvizjen autobusi, po ashtu edhe mjeti i cili vjen nga kahja e kundert duhet të ndalet dhe të pres deri sa te vazhdoi lëvizjen autobusi

 

Kur ju parkoni apo ndalni mjetin e juaj si në foto duhet që së pari të kontrolloni permes pasçyrave në mjet rrugen prapa jush e pastaj të hapni deren e mjetit,në këtë situat si në foto shoferi e hap deren pa kontroll dhe kështuçë biçiklistit mund ti bëjë dëme fizike ejt.., 

 

 

Sendet,materiet që rrezikojnë apo pengojnë, zhvillimin normal të trafikut nuk guxojnë të lihen në rrugë.
 
 
 
28.BARTJA E PERSONAVE ME MJET

Neni 184.
184.1.Shoferit të veturës nuk i lejohet që në ulsët e para ta bart personin i cili është nën ndikim të alkoolit ose drogave,fëmijët më të ri se 12 vjet,ndërsa në ulsën e prapme as fëmjën më të ri se 5 vjet,përveç kur në ulsën e prapme e ka të përforcuar ulsën e fëmijës në të cilën fëmija duhet të jetë i lidhur ose nën mbikqyrje të personit mbi 18 vjet.
 
 
Neni 185.

185.1.Gjatë kohës së lëvizjes së mjetit nuk lejohet që personat të kërcejnë,ti hapin dyert dhe të dalin me pjesë të trupit jashtë mjetit,të ulen në dritare (nëpër dasma ose ndonjë ceremoni të ngjashme),në pjesët e jashtme të mjetit ose në mjetet bashkangjitëse të traktorit.
 
 
1.DETYRAT NË RAST AKSiDENTiT TË KOMUNiKACiONiT

Neni 206.
206.1.Shoferët,pjesmarrësit e aksidentit të komunikacionit,në të cilën është shkaktuar një dëm më i vogël material në mjetë kanë për deryrë që mejëherë të menjanojë mjetet nga rruga,të mundësojnë zhvillim të papenguar të komunikacionit,të plotësojnë dhe të nënshkruajnë “informacion Evropian” të aksidentit apo në ndonjë mënyrë tjetër të shkëmbejnë të dhënat personale dhe të dhënat për mjet.
 
 
 
Veprimet të cilat kryhen në trafik janë:
1.Kyqja në Tarfik
          2.Ç’kyqja nga Trafiku 
3.Kthimi Majtas
   4.Kthimi Djathtas
               5.Kthimi Gjysmërrethor
                 6.Tejkalimi,Anashkalimi
                         7.Lëvizja me mjet prapa etj..
 
 
 
Ngasësi që ka për qëllim të bëjë ndonjë veprim me mjet në rrugë, guxon të filloj  veprimin vetëm nëse është bindur më parë se këtë mund ta bëjë pa i penguar,rrezikuar pjesëmarrësit tjerë të trafikut.
 

>Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: mili
ikub #:
910100037
Pergjigjet
Jep pergjigjen tende
 
Username:
Fjalekalimi:
ose
Emri:
Email:
Web: