Parimet baze ne kontabilitet dhene ne provimet e vitit 2007
Kjo eshte nje teze e zgjidhur e lendes Parimet e Kontabilitetit e dhene ne provimet e vitit 2007

Kjo eshte nje teze e zgjidhur e lendes Parimet e Kontabilitetit e dhene ne provimet e vitit 2007.

 

Parimet baze ne kontabilitet dhene ne provimet e vitit 2007
 
P1        Cilat jane kushtet qe duhet te plotesoje nje element qe te konsiderohet aktiv ne kontabilitet? Si klasifikohen aktivet?
           
            Aktivet jane ato rezerva ekonomike te cilat;
 • Kontrollohen nga njesia ekonomike;
 • Nga perdorimi i tyre njesia pret te realizoje perfitime ekonomike ne te ardhmen;
 • Vlera ose kostoja e tyre mund te matet ne menyre te besueshme.
 
            Aktivet qe njesia i perdor per sigurimin e te ardhurave per nje periudhe me te madhe se 12 muaj nga data e ndertimit te pasqyrave financiare klasifikohen Si aktive afatgjata.
-          Aktive afatgjata materiale
-          Aktive afatgjata jomateriale
-          Aktive afatgjata financiare
            Aktivet qe njesia i perdor per sigurimin e te ardhurave per nje periudhe me te vogel = se 12 muaj nga data e ndertimit te pasqyrave financiare klasifikohen Si aktive afatshkurtra.
-          Aktive likuide
-          Aktive afatshkurtra financiare
-          Aktive afatshkurtra jofinaciare
                                                                                                                                                                       
P2        Jepni përcaktimin e te ardhurave dhe shpenzimeve ne kontabilitet. Nga ndryshon rezultati financiar nga rezultati neto?
           
            Te ardhurat jane hyrje ose shtim aktivesh ne njesi, ose shtim i detyrimeve te te treteve ndaj njesise qe rezultojne nga shperndarja e te mirave te prodhuara, kryerja e sherbimeve apo aktiviteteve te tjera qe perbejne veprimet baze qe ndodhin ne njesine ekonomike.                                     
            Shpenzimet jane dalje ose konsum aktivesh ne njesi, ose shtim i detyrimeve te njesise ndaj te treteve qe rezultojne nga shperndarja e te mirave te prodhuara, kryerja e sherbimeve apo aktiviteteve te tjera qe perbejne veprimet baze qe ndodhin ne njesine ekonomike.                                            
           
            Rezultati Financiar paraqet shtim ose pakesim perfundimtar te kapitalit te pronarit gjate aktivitetit te        njesise ekonomike. Llogaritet Si diference mes kapitalit te pronarit ne fund te periudhes ushtrimore me  kapitalin e pronarit ne fillim te periudhes.
            Rezultati Neto paraqet shtimin ose pakesimin e kapitalit te pronarit Si rezultat i aktivitetit te njesise te       drejtuar e organizuar nga drejtimi i saj. Llogaritet Si diference e te ardhurave te realizuara me          shpenzimet e kryera nga njesia e biznesit gjate nje periudhe kontabel te caktuar.
                                                                                   
P3        Cfare eshte llogaria? Si klasifikohen llogarite? Cdo te thote te nxjerresh tepricen e nje llogarie dhe cili eshte kuptimi i “teprices normale” te nje llogarie. Tregoni tepricat normale te llogarive sipas grupeve të klasifikimit te tyre.
 
            Llogaria eshte mjeti me ane te se cilit grumbullohen dhe regjistrohen efektet e verpimeve ekonomike homogjene. Nje sistem kontabel ka llogari te vecanta per cdo element te aktiveve, te detyrimeve dhe te kapitalit te pronarit (burimeve te veta).
            Te nxjerresh tepricen e nje llogarie do te thote te besh diferencen mes shumes se regjistrimeve te bera ne anen debi te llogarise (levizja debitore) me shumen e regjistrimeve te bera ne anen kredi te llogarise (levizja kreditore). Teprica normale e nje llogari tregon vleren normale te nje elementi te aktivet, detyrimeve, kapitalti te pronarit, shpenzimeve apo te ardhurave. Teprica normale reflekton pozicionin ne bilancin kontabel te llogarise dhe barazimin kontabel A=d+B.V.
            Llogarite e Aktiveve, te Shpenzimeve dhe Terheqjeve kane teprice normale debitore.
            Llogarite e Detyrimeve, Kapitalit te pronarit dhe te teArdhurave kane teprice normale kreditore.
P4        Cilat jane parimet baze te kontrollit te bredshem te mjeteve monetare ne arke? Cilat jane dy menyrat e  organzimit te evidences kontabel te arkes ne lidhje me kontrollin e brendshem?
 
            Nje sistem efikas i kontrollit te brendshem te arkes duhet te plotesoje tre rregulla baze:
 • Personi qe merret me mbajtjen e mjeteve monetare duhet te jete i ndryshem nga personi qe merret me regjistrimet kontabel te levizjeve te mjeteve monetare;
 • Arketimet e mjeteve monetare duhet te depozitohen rregulisht (cdo dite) ne banke;
 • Pagesat duhet te behen nepermjet ceqeve.
      Evidenca kontabile e arkes mund te organizohet duke perdorur metoden e fondit limit ose metoden e     perdorim faktik te parave nga arka.
            Metoda e fondit limit – pas transferimit te fondit limit nga banka ne arke, llogaria arka nuk preket me. Regjistrimet permbledhese te te gjitha pagesave te bera nga arka (te shoqeruara nga mandat pagesat respektive) behen nepermjet nje artikulli rimbursimi direkt nga banka.
            Metoda e perdorimit faktik te parave – regjistrimet lidhur me pagesat nga arka behen drejtpersedrejti Si dalje e parave nga arka e jo nga banka. Gjendja e parave ne arke zvogelohet per cdo pagese te bere ne baze te dokumentave per perdorimin e parave.
 
P5        Cfare eshte sistemi i informacionit kontabel dhe cilat jane parimet baze te ndertimit te tij? Sqaroni shkurtimisht parimin e fleksibilitetit dhe te kosto-perfitimit.
 
            sistemi i informacionit kontabel mbledh dhe perpunon te dhena nga veprimet dhe ngjarjet, i organizon ato ne forme te pershtashme dhe komunikon rezultatet vendimmaresve. Parimet e ndertimit te SIK:
·        Parimi i Kontrollit;
·        Parimi i Rendesise;
·        Parimi i Pajtueshmerise;
·        Parimi i Fleksibilitetit;
·        Parimi i Kosto-Perfitimit.
Fleksibiliteti- kerkon qe sistemi i informacionit kontabel te jete ne gjendje qe tu pershtatet ndryshimeve ne njesine ekonomike, ne mjedisin e biznesit dhe ne nevojat e vendimmarresve.
             Kosto perfitimi kerkon qe perfitimet qe rrjedhin nga nje aktivitet/informacion i sistemit te informacionit kontabel te balancojne kostot e sigurimit te ketij aktiviteti/información. Para nje informacion nqs siguron perfitime me te medha se sa kostoja e tij atehere ai informacin duhet te jepet dhe parimi perkates duhet te zbatohet, nga sistemi i kotabilitetit dhe e kunderta.
                                                                                               
P6        Cilat janë aktivitetet kryesore të njësisë ekonomike, pershkruani shkurt ato. Pse njohja e tyre ka rendëSi për kontabilitetin?
            Aktiviteti planifikues – percaktimi i ideve, qellimeve, veprimeve te nje shoqerie sebashku me strategjite dhe taktikat per realizimin e tyre.
            Aktiviteti financues – menyrat sesi shoqeria paguan per burimet Si toka, ndertesa, makineri etj per te realizuar planet e saj (nepermjet kapitalit te pronarit apo me hua).
            Aktiviteti investues – blerja dhe shitja e aktiveve qe nje njesi ekonomike i perdor per te shitur produktet apo sherbimet e saj.
            Aktiviteti operativ – zbatimi i planeve te njesise ekonomike, nepermjet perdorimit te aktiveve per te kerkuar, zhvilluar, blere, prodhuar, shperndare dhe tregtuar produkte dhe/ose sherbime
           
            Njohja e tyre ka rendesi per kontabilitetin pasi ben te mundur zvogelimin e riskut te marrjes se vendimeve te pabazuara. Keto aktivitete ndryshojne vazhdimisht duke reflektuar veprimet e nje njesie             ekonomike. Ne raportet e kontabilitetit gjendet información qe materializon mundesite fitimprurese te          nje shoqerie.
 
 
P7        Cili eshte qellimi i veprimeve rregulluese? C’eshte kontabiliteti rrites dhe Si realizohet ai? Cfare eshte shtyrja ne kontabilitet, c’ndryshim ka ajo nga rritja, permendni dy raste te shtyrjes duke bere regjistrimin kontabel ne ditar, se bashku me veprimin rregullues perkates.
           
            Veprimet rregulluese bejne te mundur krahasueshmerine e pasqyrave financiare te periudhave te             njepasnjeshme nepermjet zbatimit te parimit te kompetences (krahasimit).
            Kontabiliteti rrites eshte nje teresi teknikash e rregullash kontabel te perpunuara per zbatmin e parimit     te kompetences. Ai mund te realizohet ne dy menyra:
-          Duke njohur shpenzimet kur kryhen dhe te ardhurat kur perfitohen;
-          Duke perdorur rregullimin e llogarive.
            Shtyrja perfaqson spostimin e njohjes se nje te ardhure tashme te amrre ose te nje shpenzimi tashme te paguar. Rritja perfaqson njohjen e nje te ardhure ose shpenzimi qe ka lindur Si i tille por qe nuk eshte regjistruar ende ne kontabilitet.
           
            Shembull 1 –Debi         Shpenzime te parapaguar sigurimi          12000
                                                kredi               Banka                                      12000
 
            Veprrimi rregullues        Debi     Shpenzime sigurimi                    1000
                                                            kredi  Shpenzime te parapaguar sigurimi          1000
 
P8        Shoqeria MART kryen aktivitet tregtar. Ne fund te muajit dhjetor gjendja e mallrave ishte 100 njesi me kosto totale 110000 leke. Gjatë muajit janar 200X ka kryer këto veprime:
1)                  Më 5 janar ka blerë me kredi me termat 3/10 n/30 150 njëSi mallrash me çmim 1000 lekë për njëSi.
2)                  Më 7 janar ka blerë me kredi me termat 2/10 n/45 450 njëSi mallrash me çmim 1200 lekë për njëSi.
3)                  Më 8 janar shet me kredi 100 njëSi mallra me kushtet 2/10 n/30. Çmimi i shitjes është 1200 lekë për njëSi.
4)                  Më 11 janar paguan nga llogaria likujduese bankare detyrimin ndaj furnitorit për mallrat e blera më datën 5 janar.
5)                  Më datë 12 janar blerësit e mallrave të shitura më 8 janar kthejnë 20 njëSi Si jashtë standartit.
6)                  Më 25 janar arkëton në bankë vlerën e mallrave të shitura më datë 8 janar.
Kërkohet:
a)      Veprimet e mësipërme të regjistrohen në ditar dhe te mbarten ne llogari.
b)      Sqaroni kuptimin dhe funksionimin e llogarive: ”Kthime dhe Ulje te Blerjeve” dhe ”Zbritje te Shitjeve”.
c)      Plotesoni tabelen e meposhteme me te dhenat e gjetura per Koston e Mallrave ne Fund dhe Koston e Mallrave te Shitur duke perdorur metodat e vleresimit me kosto. Tregoni ne vijim llogaritjet e bera per secilin rast.                                                                                                                           

 

Metoda
Kosto e Mallrave ne Fund
Kosto e Mallrave te Shitur
FIFO
     779,500
      88,000
LIFO
     763,500
    104,000
CMIMIT MESATAR
     768,357
      99,143

 

 
 
 
a)                  Kosto e mallrave ne fillim te periudhes = 110’000 leke
            Blerjet Neto = 172’500 + 585’000 = 757’500 leke
            Kosto e Mallrave te Vlefshme per shitje = 867’500 leke
            Mallra gjendje ne fund te periudhes = 100 + 150 + 450 – 100 + 20 = 620 njesi
                  FIFO
                  Kosto e Mallrave ne fund = 450*1300 + 150*1150 + 20*1100 = 779'500 leke
                  Kosto e Mallrave te shitur = 867'500 – 779'500 = 88'000 leke
                  LIFO
                  Kosto e Mallrave ne fund = 100*1100 + 150*1150 +370*1300 = 763'500 leke
                  Kosto e Mallrave te shitur = 867'500 – 763'500 = 104'000 leke
                  Cmimi Mesatar
                  Cmimi mesatar = 867’500/700 = 1239 leke/njesi                     
                  Kosto e Mallrave ne fund = 620*1239 = 768'357 leke
                  Kosto e Mallrave te shitur = 867'500 – 768'357 = 99'143 leke
 
P9 
Shoqeria “LIDO SH.K.” kryen aktivitet tregtar. Gjatë muajit Prill 200X ka kryer këto veprime:
a)      Më 2 prill i ka shitur klientit X me kredi me termat 2/10 n/30 mallra me vlere 3000 lekë.
b)      Më 17 prill i ka shitur me arketim te mevonshem klientit Y mallra me vlere 1500 lekë.
c)      Më 18 prill i ka shitur shoqerise ”ELKA” me kredi me termat 2/10 n/45 mallra me vlere 13000 lekë.
d)      Më 28 prill i ka shitur ”ALBA shpk” me kredi me termat 3/10 n/30   mallra me vlere 8000 leke.
Kërkohet:
1)         Veprimet e mësipërme të regjistrohen në ditarin e shitjeve te shoqerise “LIDO sh.k.” dhe te mbarten ne Librin e llogarive te Arketueshme dhe ne Librin e Madh .
2)         Sqaroni shkurtimisht ciklin e regjistrimeve te bera dhe kuptimin e librave ndihmes ne kontabilitet.                                   
                                                                                
            Nje liber ndihmes eshte teresia e te gjjitha llogarive me karakteristika te perbashketa (teresia e  llogarive analitike) te cilat japin informacion te detajuar per nje llogari te caktuar te librit te madh,        duke shmangur keshtu nga libri i madh detajet e panevojshme.
           
            Veprimet ne ditarin e shitjeve dhe ne librin ndihmës  e llogarive te arketueshme regjistrohen cdo dite. Ne fund te             periudhes (muajit) percaktohet totali i kolones ne ditarin e shitjeve. Per kete total debitohet ”Llogaria e             arketueshme” dhe kreditohet llogaria ”te ardhura nga shitja” ne librin e madh.                                                                
           
P10      Ne shoqerine ”HELIOS shpk”, ne fund te muajit maj (para veprimeve te mbylljes) gjendja e llogarive paraqitet Si meposhte:                    
            Kliente                            60,000 Leke                Banka                                               170,000 Leke
            Shpenzime interesi           3,000 Leke                  Shpenzime zhvleresimi              15,000 Leke
            Mallra                            54,000 Leke                Te ardhura te paperfituara (2 vjet)         44,000 Leke
            Furnitore                         30,000 Leke                Zhvl.Ak. Ndertesa                               10,000 Leke  
            Te ardhura nga shitja        30,000 Leke                Blerje Mallrash                        10,000 Leke  
            Ndertesa ( Na 10%)        150,000 Leke             Kapitali i pronarit                                  ?          Leke
Hua Bankare                   (i=12%, 5 vjet, kesti paguhet me 1 janar)                                 120,000 Leke 
E Ardhura Neto               ?          Leke               Te ardhura te tjera                               10,000 Leke
            Gjate muajit Qershor kryhen keto veprime;                                                                     
a)         Me date 1 qershor blihet nje kompjuter me vlere 30000 leke, jete te dobishme 4 vjet. Parate paguhen nga llogaria bankare.
b)         Me date 2 qershor parapaguhen 10000 leke per sherbimin e mirembajtes qe do te perfitohet gjate dy muajve (qershor dhe korrik).
c)         Me date 5 qershor shlyhet nje pjese e detyrimit ndaj furnitoreve ne masen 25000 leke.
d)         Me date 10 qershor pranohet nje deftese e arketueshme per nje detyrim te meparshem te klientit X me vlere 20000 leke. Deftesa maturohet pas 30 diteve dhe me interes 12%.
e)         Me date 15 qershor blihen per qellim investimi afatshkurter 100 aksione te shoqerise ”Alfa” me cmim 120 leke/aksion dhe shpenzime komisionere 3000 leke. Parate paguhen nga llogaria bankare.
f)          Me date 25 qershor pranohet fatura e energjise per muajin – gjithsej 12000 leke.
g)         Me date 27 qershor shet te gjitha aksionet e shoqerise ”Alfa” me cmim shitje140 leke/aksion. Parate arketohen ne llogarine bankare.
h)         Me date 30 qershor llogariten dhe regjistrohen pagat e punonjesve per muajin, gjithsej 24000 leke. Ndalesat per sigurimet shoqerore te punonjesve jane 3000 leke dhe tatimin mbi te ardhurat 1000 leke.
            Kerkohet:                                                                                 
1)         Te ndertohet Bilanci Kontabel me 31 maj. Te ndertohet artikulli i celjes ne ditar dhe ne llogari.     
2)         Te regjistrohen veprimet e muajit qershor ne ditar dhe ne llogari ne forme T.         
3)         Te behen veprimet e mbylljes me date 30 qershor dhe te ndertohet Pasqyra e te Ardhurave & Shpenzimeve per muajin qershor.                      

Parimet baze ne kontabilitet dhene ne provimet e vitit 2007
 
P1        Cilat jane kushtet qe duhet te plotesoje nje element qe te konsiderohet aktiv ne kontabilitet? Si klasifikohen aktivet?
           
            Aktivet jane ato rezerva ekonomike te cilat;
 • Kontrollohen nga njesia ekonomike;
 • Nga perdorimi i tyre njesia pret te realizoje perfitime ekonomike ne te ardhmen;
 • Vlera ose kostoja e tyre mund te matet ne menyre te besueshme.
 
            Aktivet qe njesia i perdor per sigurimin e te ardhurave per nje periudhe me te madhe se 12 muaj nga data e ndertimit te pasqyrave financiare klasifikohen Si aktive afatgjata.
-          Aktive afatgjata materiale
-          Aktive afatgjata jomateriale
-          Aktive afatgjata financiare
            Aktivet qe njesia i perdor per sigurimin e te ardhurave per nje periudhe me te vogel = se 12 muaj nga data e ndertimit te pasqyrave financiare klasifikohen Si aktive afatshkurtra.
-          Aktive likuide
-          Aktive afatshkurtra financiare
-          Aktive afatshkurtra jofinaciare
                                                                                                                                                                       
P2        Jepni përcaktimin e te ardhurave dhe shpenzimeve ne kontabilitet. Nga ndryshon rezultati financiar nga rezultati neto?
           
            Te ardhurat jane hyrje ose shtim aktivesh ne njesi, ose shtim i detyrimeve te te treteve ndaj njesise qe rezultojne nga shperndarja e te mirave te prodhuara, kryerja e sherbimeve apo aktiviteteve te tjera qe perbejne veprimet baze qe ndodhin ne njesine ekonomike.                                     
            Shpenzimet jane dalje ose konsum aktivesh ne njesi, ose shtim i detyrimeve te njesise ndaj te treteve qe rezultojne nga shperndarja e te mirave te prodhuara, kryerja e sherbimeve apo aktiviteteve te tjera qe perbejne veprimet baze qe ndodhin ne njesine ekonomike.                                            
           
            Rezultati Financiar paraqet shtim ose pakesim perfundimtar te kapitalit te pronarit gjate aktivitetit te        njesise ekonomike. Llogaritet Si diference mes kapitalit te pronarit ne fund te periudhes ushtrimore me  kapitalin e pronarit ne fillim te periudhes.
            Rezultati Neto paraqet shtimin ose pakesimin e kapitalit te pronarit Si rezultat i aktivitetit te njesise te       drejtuar e organizuar nga drejtimi i saj. Llogaritet Si diference e te ardhurave te realizuara me          shpenzimet e kryera nga njesia e biznesit gjate nje periudhe kontabel te caktuar.
                                                                                   
P3        Cfare eshte llogaria? Si klasifikohen llogarite? Cdo te thote te nxjerresh tepricen e nje llogarie dhe cili eshte kuptimi i “teprices normale” te nje llogarie. Tregoni tepricat normale te llogarive sipas grupeve të klasifikimit te tyre.
 
            Llogaria eshte mjeti me ane te se cilit grumbullohen dhe regjistrohen efektet e verpimeve ekonomike homogjene. Nje sistem kontabel ka llogari te vecanta per cdo element te aktiveve, te detyrimeve dhe te kapitalit te pronarit (burimeve te veta).
            Te nxjerresh tepricen e nje llogarie do te thote te besh diferencen mes shumes se regjistrimeve te bera ne anen debi te llogarise (levizja debitore) me shumen e regjistrimeve te bera ne anen kredi te llogarise (levizja kreditore). Teprica normale e nje llogari tregon vleren normale te nje elementi te aktivet, detyrimeve, kapitalti te pronarit, shpenzimeve apo te ardhurave. Teprica normale reflekton pozicionin ne bilancin kontabel te llogarise dhe barazimin kontabel A=d+B.V.
            Llogarite e Aktiveve, te Shpenzimeve dhe Terheqjeve kane teprice normale debitore.
            Llogarite e Detyrimeve, Kapitalit te pronarit dhe te teArdhurave kane teprice normale kreditore.
P4        Cilat jane parimet baze te kontrollit te bredshem te mjeteve monetare ne arke? Cilat jane dy menyrat e  organzimit te evidences kontabel te arkes ne lidhje me kontrollin e brendshem?
 
            Nje sistem efikas i kontrollit te brendshem te arkes duhet te plotesoje tre rregulla baze:
 • Personi qe merret me mbajtjen e mjeteve monetare duhet te jete i ndryshem nga personi qe merret me regjistrimet kontabel te levizjeve te mjeteve monetare;
 • Arketimet e mjeteve monetare duhet te depozitohen rregulisht (cdo dite) ne banke;
 • Pagesat duhet te behen nepermjet ceqeve.
      Evidenca kontabile e arkes mund te organizohet duke perdorur metoden e fondit limit ose metoden e     perdorim faktik te parave nga arka.
            Metoda e fondit limit – pas transferimit te fondit limit nga banka ne arke, llogaria arka nuk preket me. Regjistrimet permbledhese te te gjitha pagesave te bera nga arka (te shoqeruara nga mandat pagesat respektive) behen nepermjet nje artikulli rimbursimi direkt nga banka.
            Metoda e perdorimit faktik te parave – regjistrimet lidhur me pagesat nga arka behen drejtpersedrejti Si dalje e parave nga arka e jo nga banka. Gjendja e parave ne arke zvogelohet per cdo pagese te bere ne baze te dokumentave per perdorimin e parave.
 
P5        Cfare eshte sistemi i informacionit kontabel dhe cilat jane parimet baze te ndertimit te tij? Sqaroni shkurtimisht parimin e fleksibilitetit dhe te kosto-perfitimit.
 
            sistemi i informacionit kontabel mbledh dhe perpunon te dhena nga veprimet dhe ngjarjet, i organizon ato ne forme te pershtashme dhe komunikon rezultatet vendimmaresve. Parimet e ndertimit te SIK:
·        Parimi i Kontrollit;
·        Parimi i Rendesise;
·        Parimi i Pajtueshmerise;
·        Parimi i Fleksibilitetit;
·        Parimi i Kosto-Perfitimit.
Fleksibiliteti- kerkon qe sistemi i informacionit kontabel te jete ne gjendje qe tu pershtatet ndryshimeve ne njesine ekonomike, ne mjedisin e biznesit dhe ne nevojat e vendimmarresve.
             Kosto perfitimi kerkon qe perfitimet qe rrjedhin nga nje aktivitet/informacion i sistemit te informacionit kontabel te balancojne kostot e sigurimit te ketij aktiviteti/información. Para nje informacion nqs siguron perfitime me te medha se sa kostoja e tij atehere ai informacin duhet te jepet dhe parimi perkates duhet te zbatohet, nga sistemi i kotabilitetit dhe e kunderta.
P6        Cilat janë aktivitetet kryesore të njësisë ekonomike, pershkruani shkurt ato. Pse njohja e tyre ka rendëSi për kontabilitetin?
            Aktiviteti planifikues – percaktimi i ideve, qellimeve, veprimeve te nje shoqerie sebashku me strategjite dhe taktikat per realizimin e tyre.
            Aktiviteti financues – menyrat sesi shoqeria paguan per burimet Si toka, ndertesa, makineri etj per te realizuar planet e saj (nepermjet kapitalit te pronarit apo me hua).
            Aktiviteti investues – blerja dhe shitja e aktiveve qe nje njesi ekonomike i perdor per te shitur produktet apo sherbimet e saj.
            Aktiviteti operativ – zbatimi i planeve te njesise ekonomike, nepermjet perdorimit te aktiveve per te kerkuar, zhvilluar, blere, prodhuar, shperndare dhe tregtuar produkte dhe/ose sherbime
           
            Njohja e tyre ka rendesi per kontabilitetin pasi ben te mundur zvogelimin e riskut te marrjes se vendimeve te pabazuara. Keto aktivitete ndryshojne vazhdimisht duke reflektuar veprimet e nje njesie             ekonomike. Ne raportet e kontabilitetit gjendet información qe materializon mundesite fitimprurese te          nje shoqerie.
 
 
P7        Cili eshte qellimi i veprimeve rregulluese? C’eshte kontabiliteti rrites dhe Si realizohet ai? Cfare eshte shtyrja ne kontabilitet, c’ndryshim ka ajo nga rritja, permendni dy raste te shtyrjes duke bere regjistrimin kontabel ne ditar, se bashku me veprimin rregullues perkates.
           
            Veprimet rregulluese bejne te mundur krahasueshmerine e pasqyrave financiare te periudhave te             njepasnjeshme nepermjet zbatimit te parimit te kompetences (krahasimit).
            Kontabiliteti rrites eshte nje teresi teknikash e rregullash kontabel te perpunuara per zbatmin e parimit     te kompetences. Ai mund te realizohet ne dy menyra:
-          Duke njohur shpenzimet kur kryhen dhe te ardhurat kur perfitohen;
-          Duke perdorur rregullimin e llogarive.
            Shtyrja perfaqson spostimin e njohjes se nje te ardhure tashme te amrre ose te nje shpenzimi tashme te paguar. Rritja perfaqson njohjen e nje te ardhure ose shpenzimi qe ka lindur Si i tille por qe nuk eshte regjistruar ende ne kontabilitet.
           
            Shembull 1 –Debi         Shpenzime te parapaguar sigurimi          12000
                                                kredi               Banka                                      12000
 
            Veprrimi rregullues        Debi     Shpenzime sigurimi                    1000
                                                            kredi  Shpenzime te parapaguar sigurimi          1000
 
P8        Shoqeria MART kryen aktivitet tregtar. Ne fund te muajit dhjetor gjendja e mallrave ishte 100 njesi me kosto totale 110000 leke. Gjatë muajit janar 200X ka kryer këto veprime:
1)                  Më 5 janar ka blerë me kredi me termat 3/10 n/30 150 njëSi mallrash me çmim 1000 lekë për njëSi.
2)                  Më 7 janar ka blerë me kredi me termat 2/10 n/45 450 njëSi mallrash me çmim 1200 lekë për njëSi.
3)                  Më 8 janar shet me kredi 100 njëSi mallra me kushtet 2/10 n/30. Çmimi i shitjes është 1200 lekë për njëSi.
4)                  Më 11 janar paguan nga llogaria likujduese bankare detyrimin ndaj furnitorit për mallrat e blera më datën 5 janar.
5)                  Më datë 12 janar blerësit e mallrave të shitura më 8 janar kthejnë 20 njëSi Si jashtë standartit.
6)                  Më 25 janar arkëton në bankë vlerën e mallrave të shitura më datë 8 janar.
Kërkohet:
a)      Veprimet e mësipërme të regjistrohen në ditar dhe te mbarten ne llogari.
b)      Sqaroni kuptimin dhe funksionimin e llogarive: ”Kthime dhe Ulje te Blerjeve” dhe ”Zbritje te Shitjeve”.
c)      Plotesoni tabelen e meposhteme me te dhenat e gjetura per Koston e Mallrave ne Fund dhe Koston e Mallrave te Shitur duke perdorur metodat e vleresimit me kosto. Tregoni ne vijim llogaritjet e bera per secilin rast.                                                                                                                           

 

Metoda
Kosto e Mallrave ne Fund
Kosto e Mallrave te Shitur
FIFO
     779,500
      88,000
LIFO
     763,500
    104,000
CMIMIT MESATAR
     768,357
      99,143

 

 
 
 
a)                  Kosto e mallrave ne fillim te periudhes = 110’000 leke
            Blerjet Neto = 172’500 + 585’000 = 757’500 leke
            Kosto e Mallrave te Vlefshme per shitje = 867’500 leke
            Mallra gjendje ne fund te periudhes = 100 + 150 + 450 – 100 + 20 = 620 njesi
                  FIFO
                  Kosto e Mallrave ne fund = 450*1300 + 150*1150 + 20*1100 = 779'500 leke
                  Kosto e Mallrave te shitur = 867'500 – 779'500 = 88'000 leke
                  LIFO
                  Kosto e Mallrave ne fund = 100*1100 + 150*1150 +370*1300 = 763'500 leke
                  Kosto e Mallrave te shitur = 867'500 – 763'500 = 104'000 leke
                  Cmimi Mesatar
                  Cmimi mesatar = 867’500/700 = 1239 leke/njesi                     
                  Kosto e Mallrave ne fund = 620*1239 = 768'357 leke
                  Kosto e Mallrave te shitur = 867'500 – 768'357 = 99'143 leke
 
P9 
Shoqeria “LIDO SH.K.” kryen aktivitet tregtar. Gjatë muajit Prill 200X ka kryer këto veprime:
a)      Më 2 prill i ka shitur klientit X me kredi me termat 2/10 n/30 mallra me vlere 3000 lekë.
b)      Më 17 prill i ka shitur me arketim te mevonshem klientit Y mallra me vlere 1500 lekë.
c)      Më 18 prill i ka shitur shoqerise ”ELKA” me kredi me termat 2/10 n/45 mallra me vlere 13000 lekë.
d)      Më 28 prill i ka shitur ”ALBA shpk” me kredi me termat 3/10 n/30   mallra me vlere 8000 leke.
Kërkohet:
1)         Veprimet e mësipërme të regjistrohen në ditarin e shitjeve te shoqerise “LIDO sh.k.” dhe te mbarten ne Librin e llogarive te Arketueshme dhe ne Librin e Madh .
2)         Sqaroni shkurtimisht ciklin e regjistrimeve te bera dhe kuptimin e librave ndihmes ne kontabilitet.                                   
                                                                                
            Nje liber ndihmes eshte teresia e te gjjitha llogarive me karakteristika te perbashketa (teresia e  llogarive analitike) te cilat japin informacion te detajuar per nje llogari te caktuar te librit te madh,        duke shmangur keshtu nga libri i madh detajet e panevojshme.
           
            Veprimet ne ditarin e shitjeve dhe ne librin ndihmës  e llogarive te arketueshme regjistrohen cdo dite. Ne fund te             periudhes (muajit) percaktohet totali i kolones ne ditarin e shitjeve. Per kete total debitohet ”Llogaria e             arketueshme” dhe kreditohet llogaria ”te ardhura nga shitja” ne librin e madh.                                                                
           
P10      Ne shoqerine ”HELIOS shpk”, ne fund te muajit maj (para veprimeve te mbylljes) gjendja e llogarive paraqitet Si meposhte:                    
            Kliente                            60,000 Leke                Banka                                               170,000 Leke
            Shpenzime interesi           3,000 Leke                  Shpenzime zhvleresimi              15,000 Leke
            Mallra                            54,000 Leke                Te ardhura te paperfituara (2 vjet)         44,000 Leke
            Furnitore                         30,000 Leke                Zhvl.Ak. Ndertesa                               10,000 Leke  
            Te ardhura nga shitja        30,000 Leke                Blerje Mallrash                        10,000 Leke  
            Ndertesa ( Na 10%)        150,000 Leke             Kapitali i pronarit                                  ?          Leke
Hua Bankare                   (i=12%, 5 vjet, kesti paguhet me 1 janar)                                 120,000 Leke 
E Ardhura Neto               ?          Leke               Te ardhura te tjera                               10,000 Leke
            Gjate muajit Qershor kryhen keto veprime;                                                                     
aa)         Me date 1 qershor blihet nje kompjuter me vlere 30000 leke, jete te dobishme 4 vjet. Parate paguhen nga llogaria bankare.
bb)         Me date 2 qershor parapaguhen 10000 leke per sherbimin e mirembajtes qe do te perfitohet gjate dy muajve (qershor dhe korrik).
cc)         Me date 5 qershor shlyhet nje pjese e detyrimit ndaj furnitoreve ne masen 25000 leke.
dd)         Me date 10 qershor pranohet nje deftese e arketueshme per nje detyrim te meparshem te klientit X me vlere 20000 leke. Deftesa maturohet pas 30 diteve dhe me interes 12%.
ee)         Me date 15 qershor blihen per qellim investimi afatshkurter 100 aksione te shoqerise ”Alfa” me cmim 120 leke/aksion dhe shpenzime komisionere 3000 leke. Parate paguhen nga llogaria bankare.
f)          Me date 25 qershor pranohet fatura e energjise per muajin – gjithsej 12000 leke.
gf)         Me date 27 qershor shet te gjitha aksionet e shoqerise ”Alfa” me cmim shitje140 leke/aksion. Parate arketohen ne llogarine bankare.
hg)         Me date 30 qershor llogariten dhe regjistrohen pagat e punonjesve per muajin, gjithsej 24000 leke. Ndalesat per sigurimet shoqerore te punonjesve jane 3000 leke dhe tatimin mbi te ardhurat 1000 leke.
            Kerkohet:                                                                                 
11)         Te ndertohet Bilanci Kontabel me 31 maj. Te ndertohet artikulli i celjes ne ditar dhe ne llogari.     
22)         Te regjistrohen veprimet e muajit qershor ne ditar dhe ne llogari ne forme T.         
33)         Te behen veprimet e mbylljes me date 30 qershor dhe te ndertohet Pasqyra e te Ardhurave & Shpenzimeve per muajin qershor.                                            

 

>Shfleto artikuj te tjere per: EKONOMIA FINANCE
Postuar nga: Studenti
ikub #:
910210002