TEZE MARKETING NDERKOMBETAR
Kjo eshte nje teze e dhene ne provimin e lendes Marketing Nderkombetar ne Shtator 2008.

TEZE

MARKETING NDERKOMBETAR
Shtator 2008
 
I.       Shkruani nje esse jo meshume se nje faqe:   10 pike
 
Dilema “pershtatje apo standartizim” i produketeve ne kushtet e globalizimit
 
 
II.    Arsyeto: 25 pike
 
a.       Dallimet e Zones se Tregtise se Lire (FTA) dhe Zonat e Lira Tregtare. Arsyeto perfitmet e perdoruesit dhe te zhvilluesit te Zones se Lire Tregtare 15 pike
b.       Pse kontrolli i eksporteve po behet gjithnje e me i veshtire? 5 pike
c.       Skemat e financimit te eksporteve 5
 
    III.  Pyetje shumefishe 100*0.5=50 pike
1. Krahasueshmeria e te dhenave eshte e rendesishme:
a. me shume ne marktingun nderkombetar se sa vendas b. me shume ne marketingun vendas se nderkombetar c. njelloj e rendesishme
2. Ne stadet e hershme te eksplorimit te tregut marketingasi nderkombetar  perdor :
a. Me shume te dhena primare se sekondare b. me shume te dhenat sekondare se primare c. njelloj te dyja
 3. Jane teknika te vleresimit te permases se tregut nderkombetar:
a. Matja e elasticitetit te te bardhurave b. Vleresimi per analogji, c analiza “cluster” d. Te trija (abc)
4. Segmentimi i tregut eshte ndarje e tregut te nje produkti ne segmente klientesh qe dallojne nga njeri tjetri nga shkalla e reagimit ndaj strategjive MARKETING.
a. e vertete b. e gabuar
5. Segmentimi i tregjeve te eksportit kerkon aplikimin e me pak kritereve te segmentimit se ne tregun vendas                  
 a. e vertete b. E gabuar
6. Treguesit e pergjithshem te tregut jane ata qe nuk ndryshojne gjate situatave te blerjes
                a. e vertete b. E gabuar
7. ”Megjithese mund te jene kritike te flakte te markave perendimore atyre u pelqen statusi qe u japin fjala vjen BMW apo konjaku Ramy Martin” – kjo thenie i perket segmenit te tregut rus:
                a. kuptsi b. Kozaket c. Studentet d. Shpirti rus
8. Identifikimikn e pese segmenteve globale te konsumatoreve e kane bere:
                a. DMB&B    b. Backer, Spielvogel Bates Worldwide, c. Grunert
9. Sensi i perkatesise eshte vleresuar me pak nga studentet ne
                a. SHBA b. Gjermani c. Danimarke
10. Respekti ndaj vetvetes eshte vleresuar me pak nga prinderit ne
 a. Gjermani, b. Shba c. Danimarke
11. “mendjet nuk mund te ndryshojne gjate negocimit ne tavoline por ne takime informale”                
a. E vertete b. E gabuar
12. Jane pjese e dekalogut te negocimit nderkombetar te gjitha pervec:
a.Percaktimi i kufijve te autoritetit dhe mandatit b. Aftresia gjuhesore c. Aftesite financiare d. Durimi
13. Bizneset qe jane mjaft te standartizuara ne tregjet boterore nga pikpamja e projektimit, produktit, perdorimit, sjelljes konsumatore, dhe sistemit te shperndarjes mund te perdorin me perparesi me organizimin e perqendruar nderkombetar – kjo shprehje i perket me shume:
                a. industrise se avjonave, b. Industrise se bulmetit c. Industrise se oreve
14. Elemente te Promocionit Nderkombetar jane te gjithe te meposhtmit pervec:
a. Reklama b. Promocioni i shitjeve c. Shitjet personale d. Maredheniet me publikun
15. Variblat kryesore qe ndikojne ne nje mesazh reklamues jane te gjithe te meposhtmit pervec:
a. Ndikimi i mesazhit reklamues ne vetedijen e clienteles /shitjet b. Numri i shperndaresve potenciale
c. Numri i konsumatoreve potenciale d. Audienca marrese (efektive) ne nje mesazh reklamues shtese
 
16. Cila nuk eshte e vertete: Shpenzimet reklamuese ne fund te viteve ’80 ishin 
a. 50% e shenzimeve globale i takojne SHBA b. 25% Evropes; c. 10% Japonise
17. Procesi i ndertimit te kanaleve te shperndarjes ndikohet nga faktoret e meposhtem pervec :
a. shperndarja gjeografike b. te ardhurat c. zakonet ne blerje d. kultura
18. Importet paralele ndikohen nga faktore te tille si perevc:
a. kurset e kembimit b.tarifat e larta doganor c.diferncat midis cmimeve te produkteve ne dy vende jane te larta krahasuar me kostot e transportit. d. politikat qeveritare
20. Cila nga organizatat e meposhtme ka si objekt edhe administrimin e cmimeve:
a. BE b. ASEAN c. OPEC d. NAFTA
21. Termat e pare tregtare nderkombetare jane shfaqur ne vitin:
a. 1935 b. 1936 c. 1937 d. 1938
22. Termi Ex works- (Ne uzine) u aplikua per here te pare ne vitin:
a. 1950 b. 1953 c. 1956 d. 1959 
23. Inkoterma CIF me CFR eshte ne njerin nga raportet e meposhtme:
a. CIF=CFR b. CIF>CFR c. CIF
24. Struktura e kanaleve te shperndarjes ne Japoni mund te konsiderohet si sistemi me i persosur:
a. barrierave jo-tarifore. b. barrierave tarifore c. te dyjave  d. asnjeres prej tyre
25. Sa vite ju nevoiten Supermarketit amerikan Toys “R” US per te siguruar licencen e tregtimit ne Japoni.
a. 2 vjet b. 3 vjet c. 4 vjet d. 5 vjet
26. Kompanite tregtare japoneze (sogo shosha) realizojne nje vellim vjetor prej
a. 1.3 trilion US$ ne vit b. 1 trilion US$ ne vit.  c. 2 trilion US$ ne vit d. 0.8 trilion US$ ne vit
27.Procesi i kerkimit kalon ne keto etapa pervec:
a.Percaktimi i problemit dhe i objektivave te kerkimit b. Percaktimi i burimeve te informacionit per te permbushur objektivat e kerkimit. c. Mbledhja e te dhenave te duhura nga burime primare/sekondare.
d. Feedback
28. Objektivat e mundeshme te kerkimit jane pervec:
a.Eksploruese b.Decriptive c. Kauzale d. Vleresuese
29. Kerkimi sipas metodes “Delphi” realizohet duke vleresuar ekspertizen e te pakten:
a. 50 eksperteve te njohur. b. 40 eksperteve te njohur. c. 30 eksperteve te njohur. d. 20 eksperteve te njohur.
30. Nje nder burimet me te besueshme per te dhenat sekondare :
a. OECD b. BE c. NAFTA d. OPEC
31.Reklama ne kinema eshte shume e perdourur ne:
a. Kili b. Peru c. Hollande d. Nigeri.
32.SHBA shpenzon rreth:
a. 78% te totalit boteror te shpenziemve te reklames. b. 68% te totalit boteror te shpenziemve te reklames.
c. 58% te totalit boteror te shpenziemve te reklames. d. 48% te totalit boteror te shpenziemve te reklames.
33. Çeshtje themelore te percaktimit te nennjesive organizative te nje kompanie nderkombetare jane:
a. dimensionet e produktit  b.Gjeografike,  c. Funksionale  e. Te treja
34. Variablat e jashtem qe percaktojne strukturen nuk perfshijnen njerin nga parametrat e meposhtem:
                a. permasa e firmes b.ndryshimet teknologjike c. konkurrencen d. klientet
35. Eshte e vertete qe:
a. Struktura ndjek strategjine e nje organizate                 b. strategjia ndjek strukturen e nje organizate
36. Larmia e operacioneve te kompanise ndikon zgjidhjen e struktures se nje organizate.
                a. e vertete             b. e gabuar
37. Bizneset e standardizuara ne tregjet boterore nga pikpamja e produktit, perdorimit, sjelljes konsumatore dhe shperndarjes, ka gjasa te humbin nga manaxhimi i perqendruar.
                a. e vertete             b. e gabuar
38. Industria e bylmetit nuk ka gjasa centralizimi sepse standardizimi i produktit ne tregje te ndryshme nuk eshte efektiv             a. e vertete                 b. e gabuar
39. Industria e oreve kerkon tipin e struktures:
                a. te centralizuar  b. te decentralizuar c. komplekse (centr.-decentr)
40.   Industria e avionave kerkon tipin e struktures:
                a. te centralizuar b. te decentralizuar c. komplekse (centr.-decentr)
 
41. Kontrolli familiar i organizates dhe natyra hierarqike e marrdhenieve te punes jane me te forte ne:
                a.Gjermani   b. France c. Britani d. SHBA
42. Struktura me Departamen funksional te eksportit eshte karakteristike e:
                a. Operacione te avancuara te marketingut nderkombetar dhe kompani te medha
                b. Stade fillestare te nderkombetarizimit , dhe ndermarje te vogla e te mesme
43. Struktura e divizioneve nderkombetare shpesh eshte etape tranzitore drejt strukturave sipas produktit, zonale apo matrice  a. e vertete                  b. e gabuar
44. Struktura mbi baze produkti eshte me e pershtateshme per indutrine/industrite:
                a. Kimike                b. Elektrike             c. Te dyja
45. Struktura gjeografike (zonale) organizative ndihmon ne koordinimin e R&d, planeve te marketingut dhe nderkombetarizimin e produktevete zhvilluara rishtazi vendase ne nivel globsal
                a. e vertete             b. e gabuar
46. Northen Pumps nc permendet per tipin e organizimit:
                a. matrice              b. produkti             c. gjeografike
47. Procesi i negocimit nderkombetar perfshin:
a. Oferta  b. Takimet informale c. Formulimi i strategjise  d. Negocimi  e. Implementimi f. Te pesta
48. Jane pjese te dekalogut te negocimit pervec:
                a. Aftesia gjuhesore b. Paraqitja fizike e jashtme c. Durimi d. Pikpamja holistike
                e. Percaktimi i kufijve te autoritetit
49. Ekipet negociues kineze karakterizohen nga nje numur personash:
                a. 2-4 vete b. me pak se 10 vete         c. me shume se 10 vete
50. FPM eshte fabrike shqiptare qe eksporton:
a. Birre b. Mobilje c. Tranguj d. Lulelakra
51. Dokumentacionin e eksportit ne kompanine e vizituar e spjegoi:
                a. Kryeinxhinieri b. Andi Sula          c. Pronari Linza     d. Dr. Altin Muca
52. Ishte dite me shi kur vizituam:
                a. Fabriken e Birres Tirana b. FPM c. Ne te dy rastet
53. Gjate procedurave te eksportit duhet te trajtohen-vleresohen vetem kerkesat qe paraqiten ne menyre formale dhe zyrtare
                a. e vertete             b. e gabuar
54. Konventa e Kombeve te Bashkuara per Njohjen dhe Detyrimin e Vndnimeve te Arbitrazheve te vendeve respektive eshte
                a. firmosur nga te gjithe vendet antare b. Nuk eshte firmosur nga disa vende te vogla
c. nuk eshte firmosur nga disa vende te medhenj e te redesishem ne ekonomine boterore
55. Per optimizimin e sistemeve alternative te shperndarjes fizike sipas kostos totale perdoren te gjithe elemnetet pervec:
a.        Shpenzimet e padukshme ose te fshehuara b. Kosto transport depozitim
c.        Kosto e prodhimit te produktit d. Kosto e amballazhim paketim e. Kosto e siguracionit
56. Eshte prirje e shperndarjes fizike nderkombetare perdorimi i:
                a. Transportit detar              b. Transportit lumor liqenor               c. transportit ajror
                d. Transportit tokesor      e. Transportit te kombinuar toke det ajer
57. Freight Forwarders ndermjetesojne midis:
a. Prodhuesit dhe eksportuesit          b. Eksportuesit dhe transportuesit    c. Transportuesit dhe Importuesit     d. Eksportuesit dhe importuesit.
58. Freight Forwarders mund te ofrojne edhe sherbime te thjeshta riparimi
a. e vertete             b. e gabuar 
59. Ne Magazinat Doganore mund te kryhen procese perpunimi  vetem ne se produkti perfundimtar eksportohet:
                a. e vertete             b. e gabuar
60. New Brunswick Nj ju kujton:
a. Kompani shumekombeshe  b. Zone e lire Tregtare    c. Magazine Doganore d. Asnjeren prej tyre
61. Perfitimet e perdoruesit te zones se Lire jane te gjitha me perjashtim te:
a. Shtyrje e detyrimeve per produketet e pranuara ne zone b. Nuk ka detyrime per produktet qe rieksport
d. Ulen shpenzimet e siguracionit     e. rritja e punesimit ne vendin qe ofron zonen e lire
62. Export procesing Zone – Zona te tjajtimit te Eksporteve jane karakteristike per
                a. Vendet ne zhvillim            b. Vendet e zhvilluara
63. Portet e Lira dhe Perimeter i Lire – jun kujtojne
                a. Forma te integrimit ekonomik nderkombetar                b. Konceptin e Zonave te Lira
                c. Lehtesues te Eksportit    d. Te treja me siper
64. Siguracionim mund te mbulohet edhe nga freid forwader te ajrit deri ne aeroportin prites.
                a. e vertete             b. e gabuar
65. Ekwill Tropikal Fish Farm Inc. permendet per:
                a. konservimin e peshkut    b. transportin tokesor te peshkut     c. transportin ajror te peshkut
                d. paketimin special te peshkut te gjalle           e) c+d
66. Fatura konsullore plotesohet nga
a. konsulli i vendit importues ne vendin eksportues      b. konsullin i vendit eksportues ne vendin importues
67. Bill of leding ka vleren e dokumentit te pronesise
                a. e vertete             b. e gabuar
68. Dokumentet e eksportit FPM Tirane:
                a. i ploteson vete b. i ploteson me agjent lehtesues jashte firmes
69. Gjate leksionit te zonjes Doniana ne Fabrike merrte pjese edhe:
                a. Nje qen i madh
                b. Nje mace
70. FPM eksporton kryesisht ne vende te zhvilluara evropiane
                a. e vertete             b. e gabuar
71. FPM ka partneritet per prodhimin e mobiljeve me firma:
                a. Turke b. Gjermane c. Italiane        d. Serbomalazeze
72. Pergjegjesi i pare per mosperputhjen e deklarateve te kolive, faturave tregtare, faturave konsullore dhe faktit gjate zhdoganimit njihet:
                a. Eksportuesi       b. Importuesi         c. Siguruesi           d. Transportuesi   e. Te kater
73. IATA jun kujton Shoqate te transportuesve: 
                a. Detar                 b. tokesor              c. Ajror d. Lumor-liqenor
74. Seagate eshte permendur per:
                a. Teknologjiner e prodhimit te disc drivers dhe komjuterave      b. Prodhimet bujqesore
                c. Prodhim automobilash    d. kombinim te transportit detar ajror ne shperndarjen e prod.te veta.
 75. Shkalla e reagimit ndaj strategjive MARKETING eshte kriter per segmentimin e tregjeve te eksportit.
                a. e vertete            b. e gabuar
76. Jane parametra te vendimit te segmentimit te gjithe pervec:
                a. Matshmeria      b. Pranueshmeria c. sistemi ekonomik d. Fitimshmeria e. Veprueshmria
77. LOV – List of Values eshte perdorur per segmentimin e tregjeve te eksportit nga:
                a. Kahle Albaum, Utsay      b. Backer SpievegelBates Worldwide c. DMB&B          d. Doris Walsh
78. Segmentimi ne energjike, te sukseseshem, nen presion, te pershtaturit dhe tradicionalet i perket:
a. Kahle Albaum, Utsay      b. Backer SpievegelBates Worldwide               c. DMB&B            d. Doris Walsh
79. Jane specifika te informacionit te marketingut nderkombetar te gjitha pervec:
a. Identifikom perparesine e alokimit te fondeve   b. Mendo qe raporti do te lexohet nga nje i huaj
c. Perkujdesu per gjuhen dhe termat d. Shmang perfundimet qe tingellojne poshteruese per vendasit
80. Ne stadet e hershme te eksplorimit te tregjeve te eksportit mund te perdoren me perparesi te dhenat
                a. primare               b. sekondare
81. Veshtiresia me e madhe ne informacinoin e marketingut nderko,betar qendron ne
a. Kosto e larte     b. Mungesa e krahsueshmerise midis vendeve c. Shprehja ne gjuhe te ndryshme
d. Veshtiresia e disponimit
82. Parashikimi i tregut dhe parashikimi i shitjeve jane koncepte te njejte:
                a. e vertete b. e gabuar
83. Kerkimi MARKETING ne marketingun e eksportit synon:
                a. vleresimin e kerkeses       b. segmentimin e tregut       c. menyren e hyrjes ne treg
                d. planifikimin MARKETING (reklame, cmim etj)  e. te katrat si me siper
84. Faktoret qe ndikojne vendimin per adaptimin e produkteve jane:
a. karakteristikat lokale, rajonale,       b. karakteristikat e produktit c. Kerkesat e kompanise d. Te treja
85. Elemente te komunikimit jane:
  1. Reklama b.Promocioni i shitjeve c. Marka tregtare d. te gjitha te mesipermet
 
 
86- Nje perkthim i mire kerkon te gjitha te meposhtmet pervec:
  1. Njohje te mire te terminologjise se gjuhes b. Kuptim te mire te aspekteve teknike te produktit
c Nje pershtatje te mire te toneve apo te efekteve zanore d. Pershtatje me nje perkthim te meparshem
87. Financimi i eksportit i mbeshtetur nga shteti apo ndihmat per zhvillim behet per:
                a. afate te gjata dhe transaksione me rrisk te ulet  b. afate te mesem rrisk i mesem
                c. afat i shkurter rrisk i larte d. afat i gjate rrisk i larte 
88. Asistenca financiare e eksportit eshte karakteristike e strategjise se promovimit te eksportit ne vendet e zhvillluara industriale’            a. e vertete, b. E gabuar
89.  Sigurimi afatshkurter i rriskut tregtar nga risigurimi shteteror ka prirje :
                                a. Renie  b. Rritje c. Konstante  
90. Financimi shteteror i eksportit koregjon papersosmerite jofinanciare te tregut
a.       e vertete    b. e gabuar
91. Shembuj te mbeshtetejes parlamentare te financimit te eksportit jane
                a. Hungaria b. Sllovenia c. Te dyja
92. Irlanda, Shqiperia, Moldavia kane nivel te angazhimit shteteror  dhe te lehtesive te eksportit:
                a. te larte b. te mesem c. Aspak.
93. UK, Austria, Suedia kane nivel te angazhimit shteteror dhe te lehtesive te eksportit:
                a. te larte b. mjaft te larte c. Mesatar
94. Kalkulimet e eksporteve shqiptare  dhe evidentimi statistikor do te ishte me mire te shprehej ne:
                a. USD b. Evro c. Ne nje monedhe tjeter
95. Sipas Civicit: Peshku me mustaqe eshte ceshtje:
                a. kineze-evropiane b. Kineze- vietnameze c. Vietnameze – amerikane d. Koreano – vietnameze
96. Parker dhe industria e jahteve tentojne te sherbejne:
                a. segment te konsumatoreve te pasur b. Te varfer c. Mesatare d. Ta pasur dhe mesatare
97. IKEA zakonisht vendoset ne qender te qyteteve
                a. e vertete             b. E gabuar  
98. Nova Scotia permendet per:
                a. industrine e avjonave b. Kepucet c. Blegtorine d. Turizmin
99.  Guret e perpunuar biznes i globalizuar
                a. Indian b. Italian c. Nepalez d. Nikaraguan
100. Bonus (pergjigje e sakte)
>Shfleto artikuj te tjere per: MARKETING
Postuar nga: Studenti
ikub #:
910260008