Tema: Vetit Fiziko –Kimike te gjeologjise inxhinerike
Nqse ne nje shesh ndertimi do vendoset nje objekt inxhinerik nje nga problemet kryesore eshte 1) Deshifrimi litologjik I shpresave ne drejtimin e thellsise deri ne zonen e ndikimit te objektit Zona e ndikimit te objektit eshte :

 

Nqse ne nje shesh ndertimi do vendoset nje objekt inxhinerik nje nga problemet kryesore eshte

 

1)      Deshifrimi litologjik I shpresave ne drejtimin e thellsise deri ne zonen e ndikimit te objektit

 

Zona e ndikimit te objektit eshte :

 

                                       H = 3 / 5B

 

Per cdo shtrese percaktohen disa veti ose parametra te domosdoshem per projektin te cilat  I jepen ndertuesit per projektin per te percaktuar:

 

a)      aftesine mbajtese te truallit

b)       per te percaktuar  uljen e apo formen e tokes ose te truallit ne veprimin e ngarkesave te jashteme

 

te gjitha vetit apo parametrat gjeologjik te projektimit ndahen ne 3 grupe kryesore

 

1)      Vetiti  Fizike

2)      Vetit  Ujore

3)      Vetit  Mekanike

 

 

Vetit Fizike:  kuptojme ato karakteristika te formacionit gjeologjik te cilat shprehin gjendje fizike natyrore te shkembit, qe ne menyre indirekte  percaktojne sjelljen mekanike te shkembinjeve nen veprimin e e nagrkesave te jashtme, statistike dinamike. Ne gjeologjine inxhinerike shkembint ndahen ne 2 grupe:

 

1-     Ne Dhera

2-      Ne shkembinj te thjeshte

1-     Dherat:  konsiderohen  te gjitha informacionet gjeologjike te shkrifta, kryesisht te kuaternarit sic jane zhavorret, rera, argjila

 

2-     Shkembint te thjeshte: do te quhen ato formacione gjeologjike te cilat  kane kaluar fazen e diegjenezes, dmth te transformimit te materialit te shkrifet  ne material kompkt te ngjeshur qe quhet shkemb

 

 

Veiti Fizike – Kimike: te tyre jane te ndryshme nga njeri grup ne tjetrin. Per gjeologjine inxhinerike ka rendesi mosha apo emertimi por rendesi ka vetit fizike dhe mekanike, te shkembinjt apo dherave prandaj  ne kete kuader nga pikpamje gjeologjike inxhinerike, vetiti fizike –mekanike te gjitha formacioneve ndahen ne dy grupe:

Shkembint te forte sic jane shkembinjt magmatik, metamorfik, sdimentar (gelqerore, kongolemrat, ranor, etj

 

Shekmebinjt te shkrifet: Me lidhje midis kokrrizave sic jane argjilat dhe pa lidhje te kokrrizave sic jane zhavorret apo rerat.

Ne rast se marrim  1 elemet ne shtresen 1 ku elementi perbehet nga 1 volum te kokrrizave te ngurta qe quhet volum I skeletit dhe nje vellim te boshllekut qe ka shkembi apo dheu dhe qe quhet vellim I poreve

                                                             Vo = Vp + Vs        ------- vellimi I pergjithshem e elementeve

 

Ne rast se vellimi poreve eshte I mbushur me Uje (H2O)  dheu ose shkembi  quhet I ngopur , dhe ne rast se ka nje lageshti  te vogel  qi quhet me lageshti natyrore dhe kur ne rast se mungon lageshtia prania e Ujit (H2O) ai quhet I thate

 

Shkembint perbehen nga 3 faza

 

1-     Faza e Ngurte

2-     Faza e Lenget

3-     Faza e Gazte

 

Mardhenit midis 3 fazave ne praktike percaktojne  vetiti f mekanike dhe deformuese te shkembit apo dherave

 

Nga parametrat fizik te dheut apo shkembit  qe jep ndertuesi, psh ne shtresen 1 qe jepet per projektin tone jane:

 

                              1- pesha specifike ose dentesia e dheut ose e shkembit

                             2- pesha vellimore

                             3- poroziteti

                             4- Lageshtia

                             5- Dentesia relative

                             6- Konsistenca

                              7- Ngjeshja max    

                              

>Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: klodi
ikub #:
911090008