Ky artikull ka skaduar!
Mbyllja e bilancit per vitin 2013 per biznesin e vogel pa ose me Tvsh - tek Studio “Albanian Tax&Consulting"
-66%
15,000 L 5,000 L
*kurseni: 10,000 L
E vlefshme deri me 08 Shk  23:59
Prenoto tani me telefon: 068 60 74 208

KUJDES!

 • Këtë ulje mund ta përfitoni vetëm nëpërmjet Tag.al
 • Afati i përdorimit të këtij kuponi eshte ne daten 08 Shkurt 2014, ora 20:00
 • Në rast se nuk e përdorni brenda kësaj periudhe, Ju humbisni të drejtën e përdorimit dhe nuk do të rimbursoheni për shumën e paguar as nga ikub.al as nga biznesi. 
 • Kuponi duhet të paraqitet i printuar tek biznesi për të marrë shërbimin/produktin përkatës.
 • Për informacione të mëtejshme, kontaktoni në: +355 4 2253524 / +355 6960 03748

Oferta permban:

 • Deklarata e bilancit (te ardhurave dhe shpenzimeve) per te percaktuar tatim fitimin (pergatitja dhe deklarimi online) per  Biznesin e vogel, pa ose me TVSH.
  (sipas Standarti Kombetar i Kontabilitetit per Mikronjersite)
 • Deklarata e te ardhurave dhe shpenzimeve do te hartohen nga kontabilisti me eksperience mbi 10 vjet ne fushen e kontabilitetit dhe finances, nr.license 7691  date 26.02.2003.
Kushtet:
 •  Pas blerjes se kuponit ju lutemi te paraqiteni me kuponin dhe me dokumentat e nevojshme qe do ju kerkohen sa me shpejt prane Studio kontabiliteti & Eksperti  “Albanian Tax & Consulting”  pasi afati per dorezimet e Deklaratave te te ardhurave dhe shpenzimeve online po afron koha eshte deri ne10.02.2014(per te shmangur penalitetet). Dorezimi I dokumentacionit te behet mundesisht para dates 01.02.2014
 
 Keni nje biznes te vogel me ose pa Tvsh? Kjo oferte eshte shume e leverdisshme per ju!! Afati per dorezimet e deklaratave po mbaron!! Deklarimi online te deklarates Te ardhura dhe shpenzime per vitin 2013 tek Studio kontabiliteti & eksperti “Albanian Tax & Consulting”.

Studio Kontabiliteti"ALBANIAN TAX and CONSULTING" ju ofron sherbimet e meposhtme:

Person Fizik

 • Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (Sh.p.k.), 
 • Shoqeri anonime (Sh.a.) te regjistuar ne Drejtorit Rajonale / apo te Tatim Paguesit me te medha

?Sherbimet e ofruar si me poshte:

 • Konsulence per legjislacionin tregtar
 • Konsulence per legjislacionin doganor
 • Konsulence per legjislacionin tatimor 
 • Aplikime
 • Aplikime ne QKR (Qendra Kombetare e Regjistrimit) (regjistrim biznesi, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti).
 • Aplikime per licenca prane QKL dhe ne ministrite perkatese.
 • Aplikime dhe Marredheniet me Institutin e Sigurimeve Shoqerore.
 • Pergatitje Plan Biznesi
 • Verifikim i dokumentacionit kontabel te shoqerise.
 • Asistence gjate inventarizim Fizik dhe/ose Nxjerrje Rezultati (diferencat nga inventari). 
 • Organizim dhe mbajtje kontabiliteti me programet kompjuterike ALPHA, FINANCA5.
 • Vleresim i politikave kontabel te zbatuara nga shoqeria (si psh.:kosto e inventar/it/eve).
 • Mbylljen e veprimeve mujore per TVSH, Sigurimet Shoqerore dhe TAP, Tatim Fitimin vjetor.
 • LLogaritje e Tatim Fitimit Aktual dhe pergatitje e Deklarimit vjetor te Tatim Fitimit.
 • Deklarimin elektronik (on-line) te librave te TVSH se blerjeve dhe shitjeve, listpagesave per punonjesit, largim-punesimin dhe te FDP-ve.
 • Deklarim vjetor elektronik te Bilancit dhe Pasqyrave Financiare.
 • Konsulence Kontabile ne Raportim
 • Pregatitje te pasqyrave financiare vjetore ne perputhje me Standartet e Kontabilitetit (si Bilancin me Bilancin Kontabel, pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve, ndryshimi ne kapitalet e veta, pasqyren e fluksit te Parase).
 • Konsulence Fiskale
 • Perfaqesim ne Zyren e Tatim Taksave per problematika te caktuara.
 • Këshillim gjatë kontrollit tatimor dhe apelimin e raporteve të kontrollit tatimor.
 • Ankime kunder njoftim-vleresimeve te akteve te kontrollit te inspektoreve tatimore.
 • Auditim i Pasqyrave Financiare

 

divider2
Tax&Consulting - Rr. e Elbasanit, prane liceut Artistik
Ofertat më të preferuara


Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: abardhyli
ikub #:
1401090060