Butik Alviero
AQSCERT    
Rruga Jusuf Vrioni, Pallati 1, Hyrja 6 Tirana, Albania
AQSCERT, është partneri juaj i biznesit në inspektime, certifikime dhe trajnime.
AQSCERT - Kush jemi
 
AQSCERT u themelua në vitin 2009 si organizmi per sherbimeve ne fushen e certifikimeve mbi cilesine, sigurine dhe mjedisin, duke u bere per nga numeri dhe prestigji, Lider i Sektorit.
Nga  kompetencat e fituara dhe serioziteti operativ rritet përgjegjësia e  ASQCERT në zonat që kanë ndikim të fortë mbi njeriun, mbi mirëqenien e tij dhe shëndetin e personit.
 
AQSCERT, eshte akredituar nga DA (Organizem Akreditimi) si organizem i certifikimit te sistemeve te manaxhimit  te cilesise, mjedisit dhe sigurise ne pune sipas standarteve:
 
– EN ISO 9001:2008
– EN ISO 14001:2004
– BS OHSAS 18001:2007
– ISO 13485:2013
– ISO 20000-1:2011
– ISO 27001:2013
 
AQSCERT - Kujt i drejtohemi
 
1- Agroushqimore 
I drejtohemi cilësdo ndërmarrje agroushqimore, nga më të thjeshtat tek më me shumë artikuj, në cdo nivel të zinxhirit fornitor /klient, falë profesionalitetit dhe kompetencës së fituar në sektoret:
-Ndërmarrjet agrokulturore;
-Fermat; thertoret 
-Industria e përpunimit të ushqimit
-Restorante, hoteleri, menca 
-Transportuesve te produkteve te ngrenshme
-Shpërndarje në shkallë të gjërë të ushqimit
-Laboratorët e kontrolleve
 
2- Ndertim dhe Infrastrukture
Ndertues te veprave civile dhe industriale, bashkive dhe komunave, parqeve dhe rezervave, grupeve dhe organizata te cilat realizojne sherbime ambientale dhe te ndertimit.
 
3- Informatike dhe Komunikim
Problematika të tjera të internetit, skema dhe disiplina të shërbimit apo në sektorin e menaxhimit të të dhënave
 
4- Shkolla dhe Arsimi
Institucionet per femije: Institucionet Arsimore; Universiteti; Qëndrat e shërbimit; Institucionet Arsimore; Trajnimi Publik
 
5- Spitale dhe Sherbimet Sociale
Evoluimi i modeleve organizative të shërbimeve publike ka si qellim rritjen e nivelit e të efikasitetit dhe cilësinë si në ofrimin e shërbimit ashtu edhe në menaxhimin e rrjeteve dhe sistemeve. I drejtohemi: Organizatave të asistencës sociale; Organizatat shëndetësore; Kurseve për Menaxhimin publik; Ndërmarrjeve speciale dhe shërbimeve të ndryshme; Organizatave që ofrojnë shërbime të përgjithshme të interesit të përgjithshëm (komerciale apo ndryshe).
 
6- Transporti dhe Logjistika
 
AQSCERT - Sherbimet Tona
 
Certifikime
AQSCERT zë një vend të rëndësishëm në rrugën e suksesit të metodologjive për të rilexuar efektivitetin dhe efikasitetin e proceseve të biznesit, identifikimin e problemeve, sugjerimin dhe përmirësimin e veprimeve në nivel kombëtar. Aplikimi për kontekste të reja operative ka sugjeruar gjithashtu futjen e modeleve sektoriale, duke zgjeruar shumëllojshmëri të konteksteve në të cilën organet e certifikimit duhet të jetë në gjendje për të vepruar. AQSCERT paraqitet në treg si subjekt autoritar dhe i referohet, në gjendje për t’iu përgjigjur të gjitha nevojave të organizatave, nëpërmjet një seri shërbimesh të integruara ndërmjet tyre. Përveç kësaj, AQSCERT ka stilin e saj të shërbimit të klientit, i cili garanton çdo organizate një person kontakti, të ditur dhe gjithmonë vë në dispozicion për të zgjidhur ndonjë shqetësim apo çështje që lidhet me rrugën e certifikimit.
 
Inspektime
AQSCERT është në gjendje për të kryer shërbime të inspektimeve në institucione dhe furnizues, sistemeve dhe proceseve, si në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Nëse ju merrni një standard të certifikuar reference, aktivitetet e vlerësimit mund të lidhen me lëshimin e një certifikate.
 
Marketura CE
Shenja CE  informon që produkti i përgjigjet kërkesave të parashikuara nga direktivat kryesore komunitare. Është e detyrueshme për një gamë të gjerë produktesh të shitura brenda ose të eksportuara drejt Bashkimit Europian. Cdokush që dëshiron t’i shesë produktet brenda Bashkimit Europian ose Hapësirës Ekonomike Europiane, duhet të provojë konformitetin e produkteve në fjalë me direktivat europiane.
 
Studime Mjedisore
 
Dokumentacion për Sigurinë në Pune
 
AQSCERT - Test Laboratory
 
Sherbimi I Testimit për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e produkteve. Sa më shumë një kompani rritet  në tregun global, aq më shumë është e nevojshëm për të monitoruar cilësinë dhe sigurinë e produkteve përmes testeve laboratorike, në mënyrë për të parandaluar dhe për të identifikuar ndonjë problem të drejtë nga fazën e projektimit. AQSCERT, me laboratorë të shumte partnere te tij, të vendosura në çdo pjesë të botës, japin  një garanci e besueshmërisë për kompanitë kliente.
 
-Matje per zhurmat
-Testet mjedisore
-Siguria elektrike
-Provat EMC
-Vibrimet
-Siguria mekanike
AQSCERT - Trajnime 

Trajnimi është një aktivitet strategjik për cdo Organizëm meqënëse rritja e burimeve eshtë e rendësishme për suksesin e kompanive. Duke perkthyer kompetencat e veta teknike në trajtimet profesionale, AQSCERT propozon një kalendar të pasur me kurse trajnimi në fushën e Cilësisë, Shëndetit Dhe Sigurisë, Mjedis dhe Përgjegjësise Sociale (QHSE)

Trajnime per Standartet Nderkombetare
 
Kurset AQSCERT fillojnë nga nivelet hyrëse e deri në ato të avancuarat duke ju adresuar te gjithe atyre qe brenda nje organizate punojnë rreth çështjes së Cilësisë, mjedisit dhe sigurise, nga përgjegjësit mbi Cilësinë tek auditët e brendshem, nga përgjegjësit mbi funksionimin tek operatorët, profesionistet e sektorëve: nga liderat e Auditimit deri tek këshilluesit e bizneseve.
 
-Trajnime per Cilesine
-Trajnime per Sektorin Agroushqimoren
-Trajnime per Sigurine Informatike
-Trajnime per Kontrollet Jo-Shkaterruese
-Trajnime per Mjedisin
-Trajnime per Sigurine ne Pune Sipas Standartit OHSAS
-Trajnime per Sektorin Shendetesor
-Trajnime per Inspektime
 
Trajnime per Sigurine ne Pune
 
AQSCERT operon ne fushen e trajnimeve per sigurine dhe shendetin e punonjesve ne pune, me nje game te gjere trajnimesh. Kohezgjatja dhe metodoligjia e realizimit te trajnimeve behet sipas ekperiencave nderkombetare te organizmave partnere tane ne Europe.
 
-Trajnime per Punime me Platforme te Levizshme
-Trajnime per Ndihmen e Shpejte
-Trajnime per Punonjesit Elektrik
-Trajnime per Sigurine
-Trajnime per Punonjesit ne Ambjentet dhe Hapesirat e Kufizuara
-Trajnime per Levizjen e Materjaleve
-Trajnime per Punimet ne lartesi
-Trajnime per Sektorin Ushqimor
-Trajnime per Kantieret e Perkohshme
-Trajnime per Mbrojtjen Civile

Planet e trajnimeve

Trajnimi është një aktivitet strategjik për cdo Organizëm meqënëse rritja e burimeve eshtë e rendësishme për suksesin e kompanive. Duke përkthyer kompetencat e veta teknike në trajtimet profesionale, AQSCERT propozon një kalendar të pasur me kurse trajnimi në fushën e Cilësisë,Shëndetit dhe Sigurisë, Mjedis dhe Përgjegjësise Sociale, Siguri Informaci dhe Siguri ne pune

-Plani i Trajnimeve Per Auditor L/Auditor
-Plani i Trajnimeve te Brendshme per ISO 17021/17020/17025
-Plani i Trajnimeve per Inspektime
-Plani i Trajnimeve per Sigurine ne Pune


Kategori Biznesi


Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved