marketkonektUrdhër Nr. 252 datë 15.09.2014
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE MBI CILËSINË E TË DHËNAVE AERONAUTIKE DHE TË INFORMACIONIT AERONAUTIK”

Urdhër Nr. 250 datë 12.09.2014
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT TEKNIKE DHE PROCEDURAT ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME EKUIPAZHIN AJROR TË AVIACIONIT CIVIL, SIPAS PARASHIKIMEVE

Vendim i KM Nr. 616 datë 17.09.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 228, DATË 29.2.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË

Vendim i KM Nr. 614 datë 17.09.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 1507, DATË 19.11.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE T

Vendim i KM Nr. 613 datë 17.09.2014
PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT, TË PRONËS NR. 1051, ME EMËRTIM “REPARTI

Vendim i KM Nr. 612 datë 17.09.2014
PËR RIORGANIZIMIN E AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MBRETËRINË E BELGJIKËS DHE TË MISIONIT TË PËRHERSHËM TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PRANË BA

Vendim i KM Nr. 611 datë 17.09.2014
PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË RAJONALE PËR EVROPËN JUGLINDORE, 2014 - 2020

Vendim i KM Nr. 561 datë 30.08.2014
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA ZBATIMI I PROJEKTITEmri i biznesit
QytetiKërko sipas viteve:   
Si të prishni apo anuloni një kontratë

Çfarëdo qoftë arsyeja përse duhet të prishet një kontratë, ekziston një proces për t'u ndjekur, në mënyrë që të shmangen edhe pasojat më minimale në dëmin tënd. Mjafton të kini parasysh këto gjëra:
| Shto tek te Preferuarat
Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme


alpetas